4th floor, Niki court 34 Nicou Pattichi Street Limassol 3071, Cyprus
4th floor, Niki court 34 Nicou Pattichi Street Limassol 3071, Cyprus